Art. 12.
(1) In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana
vizata, operatorul este obligat sa furnizezepersoanei vizate cel putin urmatoarele
informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile
respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai
datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute
este obligatorie si consecintele
refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru
persoana
vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de
opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de
supraveghere, tinand seama de specificul
prelucrarii.
(2) In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul
este obligat ca, in momentul colectarii
datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea
acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa
furnizeze
persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care

persoana vizata poseda deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau
categoriile de destinatari ai datelor, existenta
drepturilor prevazute de prezenta lege
pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor

si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de
supraveghere, tinand seama de specificul
prelucrarii.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza
exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau
artistice, daca aplicarea acestora ar da
indicii asupra surselor de informare.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul in care prelucrarea datelor se face in
scopuri statistice, de cercetare istorica sau
stiintifica, ori in orice alte situatii in care
furnizarea unor asemenea informatii se dovedeste imposibila sau ar implica un efort
disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum si in situatiile in
care inregistrarea sau dezvaluirea datelor
este expres prevazuta de lege.

Dreptul de acces la date

Art. 13.
(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod
gratuit pentru o solicitare pe an,
confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt
sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care
prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice
acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin
urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si
destinatarii sau categoriile de destinatari
carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum
si a oricarei informatii disponibile cu
privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza
orice prelucrare automata a datelor care
vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de
opozitie, precum si conditiile in care pot fi
exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de
date cu caracter personal, prevazut la art.
24, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se
adresa instantei pentru atacarea deciziilor
operatorului, in conformitate cu dispozitiile
prezentei legi.
(2) Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile prevazute la alin. (1),
printr-o cerere intocmita in forma scrisa,
datata si semnata. In cerere solicitantul
poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa,
care
poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa
asigure ca predarea i se va face numai
personal.
(3) Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de
la data primirii cererii, cu respectarea
eventualei optiuni a solicitantului exprimate
potrivit alin. (2).
(4) In cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sanatate, cererea
prevazuta la alin. (2) poate fi introdusa de
persoana vizata fie direct, fie prin
intermediul unui cadru medical care va indica in cerere persoana in numele careia
este
introdusa. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea
prevazuta la alin. (3) poate fi facuta prin intermediul
unui cadru medical desemnat de
persoana vizata.
(5) In cazul in care datele cu caracter personal legate de starea de sanatate sunt
prelucrate in scop de cercetare stiintifica,
daca nu exista, cel putin aparent, riscul de
a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate si daca datele nu sunt utilizate
pentru a lua decizii sau masuri fata de o anumita persoana, comunicarea prevazuta la
alin. (3) se poate face si intr-un termen
mai mare decat cel prevazut la acel alineat, in
masura in care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetarii, si
nu
mai tarziu de momentul in care cercetarea este incheiata. In acest caz persoana

vizata trebuie sa isi fi dat in mod expres si neechivoc consimtamantul ca datele sa fie
prelucrate in scop de cercetare stiintifica, precum si asupra posibilei amanari a

comunicarii prevazute la alin. (3) din acest motiv.
(6) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza
exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau
artistice, daca aplicarea acestora ar da
indicii asupra surselor de informare.

Dreptul de interventie asupra datelor

Art. 14.
(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod
gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror

prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau
inexacte;
b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este
conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni
efectuate conform lit. a)
sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila
sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim
care ar putea fi
lezat. (2) Pentru exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) persoana vizata va inainta
operatorului o cerere
intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere
solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la
o anumita
adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta
care sa asigure ca predarea i
se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul alin. (1), precum si,
daca este cazul, numele tertului caruia
i-au fost dezvaluite datele cu caracter
personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii,
cu
respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

Dreptul de opozitie

Art. 15.
(1) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate
si legitime legate de situatia sa
particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul
unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
In caz de
opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
(2) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara
nici o justificare, ca datele care o vizeaza
sa fie prelucrate in scop de marketing
direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un
asemenea scop.
(3) In vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) persoana vizata va
inainta operatorului o cerere intocmita in
forma scrisa, datata si semnata. In cerere
solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita
adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta
care sa asigure ca predarea i se va face
numai personal.
(4) Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in temeiul
alin. (1) sau (2), precum si, daca este cazul,
numele tertului caruia i-au fost dezvaluite
datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la
data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate

potrivit alin. (3).

Exceptii

Art. 16.
(1) Prevederile art. 12, 13, ale art. 14 alin. (3) si ale art. 15 nu se aplica in cazul
activitatilor prevazute la art. 2 alin. (5), daca
prin aplicarea acestora este prejudiciata
eficienta actiunii sau obiectivul urmarit in indeplinirea atributiilor legale ale autoritatii
publice.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile strict pentru perioada necesara atingerii
obiectivului urmarit prin desfasurarea
activitatilor mentionate la art. 2 alin. (5).
(3) Dupa incetarea situatiei care justifica aplicarea alin. (1) si (2) operatorii care

desfasoara activitatile prevazute la art. 2 alin.
(5) vor lua masurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor
vizate.
(4) Autoritatile publice tin evidenta unor astfel de cazuri si informeaza periodic
autoritatea de supraveghere despre modul de
solutionare a lor.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Art. 17.
(1) Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa,

adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin
mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale,

precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte
asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod
semnificativ, daca decizia a fost adoptata
exclusiv pe baza unei prelucrari de date
care intruneste conditiile prevazute la lit. a).
(2) Respectandu-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o persoana poate fi
supusa unei decizii de natura celei vizate
la alin. (1), numai in urmatoarele situatii:
a) decizia este luata in cadrul incheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca
cererea de incheiere sau de executare a
contractului, introdusa de persoana vizata,
sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si

sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea
interesului legitim al persoanei vizate.

Dreptul de a se adresa justitiei

Art. 18.
(1) Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de
supraveghere, persoanele vizate au dreptul
de a se adresa justitiei pentru apararea
oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate.
(2) Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu
caracter personal, efectuata ilegal, se poate
adresa instantei competente pentru
repararea acestuia.
(3) Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare in judecata este scutita
de taxa de timbru.
Copyright 2010 - 2020 Playing Cards Ro. Toate drepturile rezervate
Drepturile persoanei vizate in contextul
prelucrarii datelor cu caracter personal